Adatvédelmi tájékoztató

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A 27.sz. Autósiskola Kft. több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. A 27.sz. Autósiskola Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be, mely a jelen tájékoztató végén található. Munkavállaóink és partnereink adatait döntően jogszabályi kötelezettségünk teljesítése, valamint szerződéses kötelezettség teljesítése és gazdasági érdek alapján kezeljük. A kereskedelmi célú adatkezelés az érintettek hozzájárulása alapján történik.

Ki kezeli személyes adatait?   

A személyes adatait a 27.sz. Autósiskola Kft. kezeli, társaságunk képviselője: Rábl János ügyvezető.

Postai címünk: 1205 Jókai Mór u. 85.
E-mail címünk: bp27mk@t-online.hu
Webcímünk: http://rablautosiskola.hu
Telefonszámunk: +36 1 285 1688
Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.  Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztatóban találja ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. A 27.sz. Autósiskola Kft. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezeli. A megadott, személyes adatok biztonságát a szükséges technikai (hardver- és szoftver biztonság) valamint szervezési intézkedéssel (szabályzatok, utasítások) megvédi. A 27.sz. Autósiskola Kft. különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására. Azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, valamint a 2016/679 sz. Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) előírásai szerint meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

 

Milyen jogai vannak a 27.SZ. AUTÓSISKOLA KFT. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Hozzáférést és információt kérhet az alábbiakról: ki, miért, hogyan és meddig kezeli az adatait, milyen adatkezelések és adattevékenységek történek az Ön adataival, melyek az adatkezelő elérhetőségei, ki az adatvédelmi tisztviselője az adatkezelőnek és melyek az ő elérhetőségei.

Kérheti az adatainak módosítását, helyesbítését:

A megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

Kérheti adatai korlátozását:

A megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti tőlünk az adatkezelés korlátozását, ha az adatokat pontatlannak véli, vagy ellenzi az esetleges adattörlést, avagy igényérvényesítés érdekében szükségesnek tartja.

Kérheti, hogy adatait tegyük hordozhatóvá:

Amennyiben személyes adatait valamilyen célból, automatizált formában kifejezetten az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy kérheti tőlünk ezen adatok géppel olvasható formátumban való kiadását.

Kérheti adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a 27.SZ. AUTÓSISKOLA KFT. által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatást. Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a 27.SZ. AUTÓSISKOLA KFT.-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen
Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a 27.SZ. AUTÓSISKOLA KFT. a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve a 27.SZ. AUTÓSISKOLA KFT., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.
A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

A tiltakozásának a  27.SZ. AUTÓSISKOLA KFT. -hez történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Mi az érdekmérlegelési sorrend az adatkezelésünk során?

Személyes adatait elsődlegesen önkéntes hozzájárulása alapján, üzleti kapcsolattartás és szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu          Web: http://naih.hu

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint, hozzájárulása alapján kezeljük, továbbá a c) pont érelmében kötelezettségeink teljesítésé érdekében és szükség esetén a 6. §-ban foglaltak szerint.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

Adatait a 27.sz. Autósiskola Kft. és Ön/vállalkozása között keletkezett jogviszony megszűnését/megrendelés lezárását követő 5 naptári évig kezeljük, ezt követően törlésre kerülnek. Kivételt képez a jogszabályban meghatározott egyedi határidő.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a 27.sz. Autósiskola Kft. kijelölt és titoktartásra kötelezett munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak, azokat kizárólag törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A e-mailjeinket az Telekom Zrt., mint szolgáltató rendszerében és szerverein tároljuk.

A weboldalunk üzemeltetését  a WebMaITT ec., mint szolgáltató végzi.
Weboldal szolgáltató neve:

WebMaITT ec.

Postai címük: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 6/A. 4/2.
E-mail címük: info@webmaitt.hu
Webcímük: www.webmaitt.hu
Telefonszámuk: +36-30-243-1662
A weboldalunk üzemeltetését a DiMa.hu Kft., mint szolgáltató végzi.

Weboldal szolgáltató neve:

DiMa.hu Kft.

Postai címük: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó