A 27. sz. AUTÓSISKOLA KFT.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2018. június 1 napjától

 

 1. Bevezetés:

 

A 27. sz. Autósiskola Kft.  (a továbbiakban: Autósiskola vagy Adatkezelő vagy Társaság) üzleti, gazdasági tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Autósiskola a jelen szabályzatban foglaltak szerint a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát és az adatvédelmi, adatbiztonsági előírások érvényesülését garantálja.

 

Az Autósiskola fontosnak tartja tanulói, partnerei és ügyfelei, továbbá minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását.  Az Autósiskola ezért kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Az Autósiskola az érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a 2016/679/EU Rendelet (továbbiakban: GDPR Rendelet) vonatkozó rendelkezései, illetve az egyéb és vonatkozó törvényi előírások rendelkezései szerint és azok betartása mellett jár el.

 

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • Magyarország Alaptörvénye
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(a továbbiakban: Infotv.),

 • 2016/679/EU Rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről,
 • évi I. törvény – a Munka Törvénykönyvéről (új Mt.),
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól,
 • 24/2005. GKM (IV. 21.) rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól,
 • évi CI.TV. Felnőttképzésről 20.§ alapján,
 • Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének hd) alapján a vizsgáztatáshoz kötelezően előírt „Bizonylati album”.

 

Jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat az Autósiskola alábbi belső szabályzataihoz kapcsolódik, azokkal együttesen értelmezendő:

 • Elektronikus megfigyelőrendszer, kamerarendszer szabályzat

 

 1. Az Adatkezelő adatai:
 2. sz. AUTÓSISKOLA Kft.

Cégjegyzékszáma: 01-09-876964

Székhely: 1205 Budapest, Jókai Mór u. 85.

Adószám: 29668041-1-43

Az Autósiskola a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Az Autósiskola vállalja a Jelen Szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy tanulói, munkavállalói, partnerei és ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit.

Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető az Autósiskola Iroda helyiségében a faliújságon kifüggesztve.

 

Az Autósiskola kiemelten fontosnak tartja a tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelés magyarországi jogszabályi feltételeinek való megfelelést és fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, azzal, hogy a módosított szabályzatot nyilvánosan – saját honlapján –  közzéteszi. A jelen Szabályzatban foglaltak értelmében tehát az Autósiskola garanciát vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát megóvja.

 

A Szabályzat és annak értelmezésével kapcsolatos, illetve az Autósiskola szolgáltatásainak igénybevétele során felmerült kérdésekről, esetleges problémákról tájékoztatást a bp27mk@t-online.hu e-mail címre megküldve tehetők fel.

 

 

 • Az adatvédelem általános szabályai

 

III.1. Az adatvédelem célja, hatálya

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat célja, hogy meghatározza az Autósiskolánál zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést.

 

A jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kialakítja az adatvédelem szempontjából fontos feladatokat, felelősségi viszonyokat az adatbiztonságban.

 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Autósiskola, mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók felé irányuló adatáramlásra, valamint az Autósiskola és más adatkezelőkkel való személyes adatokat érintő kommunikációra.

 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed továbbá az Autósiskola székhelyén folyó – kizárólag természetes személyeket érintő –  valamennyi adatkezelésre, adattovábbításra, információ átadásra, az ezen adatkezelés, információátadás tárgyát képező adat jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti, üzleti titokkénti kezelésével és védelmével kapcsolatos tevékenységekre.

 

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Autósiskolára, az alkalmazottjaira, valamint a vele szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló személyes adatkezelést végző személyekre, gazdasági társaságokra. A Szabályzat hatálya a jogi személyekre, illetve a jogi személyeknek nem minősülő szervezetek adataival kapcsolatos adatkezelésre, adatfeldolgozásra nem terjed ki.

 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Autósiskola által kezelt valamennyi – természetes személyhez köthető – személyes adatra, a rajtuk végzett adatkezelési műveletek teljes körére, keletkezésük, kezelésük, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.

 

IRÁNYÍTÁS/FELÜGYELET: Jelen Szabályzatot az Autósiskola menedzsmentje hagyják jóvá és az irodavezető tárolja. A Szabályzat legalább évente felülvizsgálatra és jóváhagyásra kerül. A Szabályzat valamennyi munkavállaló, tag és szerződött partner számára papír alapon az Irodában található faliújságon érhető el.

 

FELELŐSSÉG ÉS JELENTÉS: A Szabályzat végrehajtásáért saját szervezetükön belül a felsővezetők felelősek. Valamennyi munkavállaló, tag és szerződött partner kötelezettsége annak bejelentése, ha a Szabályzat megkerüléséről vagy megsértéséről szerez tudomást, vagy ennek gyanúja merül fel. Bejelentés elsődlegesen cégvezető megkeresésével tehető.

 

III.2. Adatkezelési alapelvek és az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés Alapelvei:

Célhoz kötöttség elve – személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

 

Tisztességes adatkezelés elve – az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Adatminimalizálás elve – csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

 

Szükségesség elve – a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Adatminőség elve – az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

 

Adatvédelem elve – az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó egyrészről köteles biztosítani az érintettek magánszférájának védelmét, másrészről pedig gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 

Adatkezelés jogalapja:

Személyes adat tehát a felsorolt alapelvek figyelembevételével és akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

 

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. Az érintett a hozzájárulását az Autósiskolával írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

 

III.3. Adatkezelés alapjai

 

Az Autósiskola a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az adatvédelmi szabályok betartásáért az Autósiskola a felelős. Az Autósiskola alkalmazottja, tagja vagy szerződött partnere az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartásáért személyes felelősséggel tartozik.

 

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése az Autósiskolára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Autósiskola vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Autósiskola a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Autósiskola vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a GDPR rendelet 6. cikkén nyugszik.

 

III.4. Az adatok tárolása

A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

 

Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott vállalkozó igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani.

 

Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve, ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie. Elektronikus adathordozók (merevlemezek, optikai adathordozók, mágneses adathordozók, nyomtatók, multifunkciós gépek háttértárai, flasch (NAND) adathordozók, SIM kártyák, mobileszközök, telefonok, PDA-k, Tablet-ek, laptopok stb.) esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről. Az adathordozók megsemmisítését ellenőrizni, dokumentálni kell, valamint a dokumentációt visszakereshető módon kell megőrizni, illetve selejtezni.

 

III.5. Az érintettek jogai:

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Autósiskola bármelyik elérhetőségén. Az érintett kérelmére az Autósiskola tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az Autósiskola köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Autósiskola helyesbíteni köteles. A személyes adatot az Autósiskola törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az Autósiskola – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 (harminc) nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Autósiskola köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Autósiskola ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

 

 

 

 1. Adatkezelési tevékenységek és azok megvalósulása az Autósiskolánál és azok alapja, jogalapja, az ahhoz való hozzájárulás és a meglévő adatok tárolása, megsemmisítése.

 

IV.1. Az Autósiskolánál, mint Adatkezelőnél az alábbi adatkezelési tevékenységek folynak:

 

Az itt felsorolt adatkezelési folyamatok, tevékenységek részletes leírását és az érintett, kezelt személyes adatok tételes felsorolását, valamint azok pontos ismérveit a jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat elválaszthatatlan részét képező adatkezelési tevékenységek nyilvántartása elnevezésű dokumentum tartalmazza. Az adatkezelési folyamatok, tevékenységek részletes leírása az alábbi főbb ismérvek szerint kerültek a nyilvántartásban rögzítésre és kidolgozásra:

 

 • mi az adatkezelés célja,
 • mi az adatkezelés jogalapja,
 • kik az érintettek (ld: az érintettek kategóriái),
 • milyen személyes adatok kerülnek kezelésre (ld: kezelt személyes adatok kategóriája),
 • adattörlési határidők,
 • adattárolás formájának meghatározása, adattárolás helyének megnevezése,
 • adattovábbítások címzettjei és jellege.

 

A jelen fejezetben csak a legalapvetőbb és leggyakoribb, generális jelentőségű adatkezelési folyamatok kerülnek ismertetésre, azzal, hogy az Autósiskola mindenkor aktuális adatkezelési nyilvántartását az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása képezi.

 

IV.1.1.Munkavállalók/tagok/szerződéses jogviszonyban állók kapcsán történő adatkezelések:

 

 • felvételi/toborzási eljárás begyűjtött és kezelt adatok
 • munkaviszony/szerződéses jogviszony létesítése során begyűjtött és kezelt adatok
 • munkaviszony/szerződéses jogviszony fennállása alatt kezelt adatok
 • munkaviszony/szerződéses jogviszony megszűnése során kezelt adatok
 • peres ügyekhez kapcsolódó adatkezelés

 

Ezen adatkezelések az érintett hozzájárulásán alapulnak, azaz ezen adatkezelések jogalapját az érintetti hozzájárulás adja, valamint szerződés teljesítéséhez szükséges jogszerűség. Az érintetti hozzájárulást a tájékoztató rendezi, melynek jogszabályi alapját a hatályos törvények képezik.

 

A munkavállalói/szerződéses jogviszony/tagi nyilvántartás adatai a munkavállaló/szerződéses munkaviszonyával/jogviszonyával kapcsolatos tények megállapítására, bérszámfejtésre, társadalombiztosítási ügyintézésre és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint esetleges hatósági, bírósági megkeresések alapján vagy ilyen típusú eljárásokban használhatók fel.

 

A munkavállalókkal/tagokkal/szerződéses jogviszonyban állókkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységek során kezelt adatok tételes és részletes felsorolását – amely megfel a vonatkozó jogszabályok által támasztott adatminimalizálási követelményeknek, illetve a célhoz kötöttség elvének is – a már hivatkozott és a jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képező adatkezelési tevékenységek nyilvántartása tartalmazza.

 

Az Autósiskola munkavállalóinak/tagjainak/szerződéses jogviszonyban álló kollégáinak személyes adatainak kezelésekor is érvényesülnie kell az adatvédelmi alapelveknek. A munkavállalók/tagok/szerződéses jogviszonyban állók személyes adatainak kezelésére a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadók. A meghirdetett állásokra beérkező önéletrajzokban szereplő adatok a pályázó személyes adatának minősülnek. Az Autósiskola az önéletrajz postai úton vagy egyéb módon történő megküldését, benyújtását önkéntes hozzájárulásnak minősíti. Ezen személyes adatokat az Autósiskola ügyvezetője, illetve az irodavezető kezeli. Az ilyen módon az Autósiskola birtokába került személyes adatok a pályázat lezárása után törlésre kerülnek.

 

Az Autósiskola munkavállalóinak/tagjainak/szerződéses jogviszonyban álló kollégáinak személyes adatait az Autósiskola irodavezetője tartja nyilván és tárolja a 2016/679 Rendelet 32. cikk (1) bekezdésében előírt technikai és szervezési intézkedések általános biztosítása mellett, vagyis a papíralapú adatok zárható iratszekrényekben, irattároló helyiségben, elkülönülten megoldott.

 

Az Autósiskola a természetes személyekkel kapcsolatos különleges adatot nem tart nyilván, továbbá a természetes személyek személyiségét, érdekeit sértő adatokat nem rögzít.  Az Autósiskola tehát az adatkezelés alapelveinek betartása mellett a munkaviszonnyal/tagsággal/szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban tipikusan – a munkaviszonyhoz/tagsághoz/szerződéses jogviszonyhoz szorosan kapcsolódó eljárásokhoz szükséges személyes adatokat kezeli.

 

 

 

 

 • Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések

 

Az adatkezelés célja: A munkaviszonnyal/tagsággal/szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony/megbízás létesítése, ill. fenntartása. A jelentkezéskor megismert személyes adatokat a felvételre jelentkező személy alkalmasságának elbírálása céljából az ügyvezetőn kívül az iskolavezető helyettes, illetve az irodavezető ismerheti meg. Az Autósiskola a rendelkezésre álló pozíciók betöltését erkölcsi bizonyítvány bemutatásához nem köti és a munkavállaló/szerződéses kolléga felvételével kapcsolatos döntés meghozatalát ezen igazolás megléte nem befolyásolja.

 

Az Autósiskola a munkavállalóiról/tagjairól/szerződésese jogviszonyú kollegákról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet, mely a munkaviszonnyal/szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az 1995. évi CXVII. törvény alapján munkáltatói adó megállapítással kapcsolatos eljárásaiban használja fel.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása tájékoztató aláírásával, ill. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény, valamint az 1995.évi CXVII. törvény, és a foglalkoztatottal kötött munka- vagy megbízási szerződés.

 

Az adatkezelés időtartama: munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig; az adózással és számvitellel kapcsolatos személyes adatok esetében: a munkaviszony megszűnésétől számított 5 ill. 8 évig; nyugdíj megállapításához szükséges adatok: munkaviszony megszűnésétől számított 50 évig

 

 

IV.1.2. Tanulókkal és kommunikációs feladatokkal kapcsolatos adatkezelések:

 

 • kapcsolattartással és kommunikációs feladatok ellátásával összefüggő adatkezelések,
 • E-learning képzés és az Etitán rendszer használata,
 • tanulók jelentkezése a képzésre,
 • Jogsiszoft program használata,
 • átképzéssel kapcsolatos adatkezelés,
 • elsősegély vizsga a Magyar Vöröskeresztnél,
 • bejelentés a Közlekedési hatóságra.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, valamint az Autósiskola és az Érintett jogos érdekeinek érvényesítése, valamint jogszabály. Az adatokat a képzésekre jelentkező tanuló (továbbiakban: tanuló) által kitöltött és aláírt szerződések, tájékoztatási és adatkezelési nyilatkozatok, valamint az ezekre vonatkozó jogszabályok adják.

Az adatkezelés célja: A képzési szerződéssel kapcsolatban keletkező jogok érvényesítésével és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos képzési, adminisztratív és szervezési feladatok ellátása.

 

A kezelt adatok köre

 • név, lánykori név, születési idő és hely, anyja neve, előzőleg megkezdett tanulmányok, személyi igazolvány szám és érvényesség, állampolgárság, anyja neve, lakcím, értesítési cím, telefonszám, egészségügyi alkalmasság csoportja, magyar vezetői engedély száma, e-mail cím, utánképzés hatálya, törvényes képviselő aláírása (kiskorú esetén).

 

A nyilvántartás számítógépes adatbázisokban történik és az abban tárolt adatokhoz való hozzáférési jogosultságok egyediek és szabályozottak, valamint irattároló helyiségben, szekrényekben elzártan.

Adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 5 (öt) év időtartamban, vagy a regisztrált partner hozzájárulásának visszavonásáig.

 

 

IV.1.3.Egyéb adatkezelések:

 

 • kamera-rendszer működtetésével összefüggő adatok / kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése

 

Az adatkezelés célja: Az Autósiskola, mint adatkezelő az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. Az Autósiskola nem üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert a munkavállalóinak/tagjainak/szerződött kollégák megfigyelése céljából, és nem célja a munkavállaló/tag/szerződött kolléga munkahelyi viselkedésének befolyásolása. Így nem található kamerarendszer a munkaközi szünet eltöltésére hivatott helyiségekben, illemhelyen, öltözőkben, dohányzásra kijelölt területen. Az üzemeltetett kamerarendszer hangot nem rögzít. Az Autósiskola vezetése elkötelezett amellett, hogy kizárólag a dolgozók/tagok/szerződéses munkatársak, ill. a tanulók által is megismerhető, nyilvános pozícióval rendelkező kamerák üzemeljenek a vállalkozás területén.

 

A kezelt adatok köre: Az Autósiskola területére belépő személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített felvételekből levonható következtetések.

Az adatkezelés jogalapja: Tanulók esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása a területre történő belépéssel, Munkavállalók/tagok/szerződéses kollégák esetében a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv rendelkezései, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv rendelkezései.

Az adatkezelés időtartama: A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján 3 munkanap.

 

Az Autósiskola a jogszabály által rögzített határidő elteltével felhasználás hiányában a kamerafelvételt törli. Felhasználás során 3 munkanapon túli mentése akkor történhet, ha azt hatóság a bizonyítási eljárás során a kamerafelvétel mentését elrendeli, ha az érintett személy jogos érdekének bizonyításával kéri, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó felvételt mentse. A beérkezett kérelem jogosságát az Autósiskola ügyvezetője elbírálja és a kérelem jogossága esetén gondoskodik a felvétel kimentéséről, valamint a törvényi előírások szerinti zárolásáról.

 

Hatósági megkeresés esetén az Autósiskola a mentett felvételt haladéktalanul átadja az igénylő szervezetnek. Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés nem történik, a felvételt 30 nap elteltével az Autósiskola megsemmisíti.

 

 

 

IV.2. Az Autósiskola tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Az Autósiskola az általa kezelt adatok feldolgozására külső adatfeldolgozót abban az esetben vehet igénybe, ha az Adatfeldolgozó tevékenysége, illetve az adatfeldolgozás során használt rendszer a jelen Szabályzatban meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek megfelel. Így a Autósiskola és az adatfeldolgozó között létrejövő szerződésnek részét kell, hogy képezze azon rendelkezés, záradék vagy kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy az adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályi előírásokat és jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseit tudomásul veszi, azokat a tevékenysége során betartja, illetve azt is, hogy ennek ellenőrzésére az Autósiskola jogosult.

 

Az Adatfeldolgozók a jelen szabályzat 3. számú mellékletét képező adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában felsorolt és azonosíthatóan körülírt szervezetek és személyek.

 

IV.3. Adatbiztonság

 

Az Autósiskola gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  Az Autósiskola a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosultan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

 

Az Autósiskola különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Az Autósiskola továbbá az általa kezelt személyes adatokat a székhelyén fizikai védelemmel ellátott szerveren tárolja, amely szerverhez való elektronikus hozzáférés kizárólag egyedi azonosító név és jelszó megadását követően lehetséges.

 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során biztosítani kell:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • a rendszerek jogosulatlan személyek általi használatát;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.

 

Az Autósiskola a papír alapú dokumentumokban tárolt személyes adatokat elkülönülten, irattároló szekrényekben elzártan, irattároló helyiségben elzártan tárolja.

 

 

IV.4. Az adatkezelés időtartama:

 

Az Autósiskola személyes adatokat kizárólag jogszerű célokból, az ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeli. Ha a továbbiakban már nincs szükség a személyes adatra, azokat biztonságos módon és dokumentáltan meg kell semmisíteni. A törlési jegyzőkönyveket 10 évig őrzi a Társaság.

 

IV.5. Titoktartás, adatvédelem

 

Az Autósiskola valamennyi munkavállalója/tagja/szerződéses kollégája a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 8. § (4) bekezdése alapján köteles jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, továbbá a hatályos jogszabályok szerint a rájuk bízott, illetve tudomásukra jutott személyes adatokat és üzleti titkokat időbeli korlátozás nélkül – tehát a munkaviszony megszűnését követően is – megőrizni.

 

Az Autósiskola kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a tanulóival, megbízóival kötött szerződésekből eredő titoktartási kötelezettségének teljes mértékben eleget tegyen, ezen kötelezettséget pedig a munkavállalóival, tagjaival, szerződéses kollégáival, illetve alvállalkozóival is betartassa.

 

Az Autósiskola munkavállalói, tagjai, szerződéses kollégái, illetve személyes felkeresői kizárólag a személyes adatok azon meghatározott köréhez férnek hozzá, amelyek vonatkozásában megkereséseket végeznek. Az iménti személyek korlátozott jogokkal rendelkeznek a személyes adatok módosítására, törlésére, archiválására vonatkozóan, ugyanis módosítási joguk kizárólag az elérhetőségi adatokra terjed ki, míg törlési és archiválási jogokkal nem rendelkeznek. A személyes adatok teljes köréhez az Autósiskola vezető tisztségviselői és irodavezetője rendelkeznek korlátlan hozzáférési jogosultsággal. Ezen jogosultságba beletartozik a személyes adatok módosítása, helyesbítése, törlése, archiválása.

 

Az adatkezelést végző személy a tevékenységi körén belül felelős az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, valamint az adatok pontos, követhető dokumentálásáért. Az adatkezelést végző személy tevékenysége során: kezeli és megőrzi a feladata ellátása során birtokába került adatokat; ügyel a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások biztonságos kezelésére és tárolására; gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá; betartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat és belső utasításokat; részt vesz az adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő oktatásokon.

 

IV.6. Érintettek adatvédelmi jogai

 

Az Info tv. rendelkezései alapján a természetes személyek (akár munkavállalók, tagok, szerződött kollégák akár tanulók, partnerek, akár egyéb érintettek) az alábbiak szerint kérelmezhetik a Autósiskolánál a személyes adataik kezeléséről szóló tájékoztatás nyújtását; személyes adataik helyesbítését; a személyes adataik törlését; személyes adatik zárolását, illetőleg kifejezhetik tiltakozásukat a személyes adataik kezelése ellen. További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve keresettel a természetes személy lakhelye szerint illetékes törvényszékhez is lehet fordulni.

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Autósiskola az adatkezelés ideje alatt tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból ismerhették meg a rá vonatkozó személyes adatokat. Amennyiben az érintett adatai továbbításra kerültek, úgy az érintett az adattovábbítási nyilvántartásból rá vonatkozó kivonatot kaphat.

 

Az Autósiskola köteles a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül, közérthető formában megadni. A tájékoztatás megadása ingyenes, ha a tájékoztatást a kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

 

A tájékoztatást az Autósiskola abban az esetben tagadhatja meg, ha az érintett személy nem a saját adataira vonatkozóan kér tájékoztatást; ha a tájékoztatást kérő személy nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni, hogy ő az adatkezeléssel érintett személy; ha törvény a tájékoztatást kizárja; illetőleg ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa rendelkezése alapján az Autósiskola az adatokat egy másik adatkezelőtől akként veszi át, hogy az adatokat átadó adatkezelő jelezte az érintett tájékoztatási jogának korlátozását. Az Autósiskola kizárólag az érintett és az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személyek részére jogosult tájékoztatást nyújtani.

 

A tájékoztatás megtagadása esetében az Autósiskola közli a kérelmezővel, hogy kérelme megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A tájékoztatás megtagadása esetén az Autósiskola tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az Autósiskola a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

 

 • Helyesbítéshez való jog

Az Info tv. 14. § b) pontja alapján az érintett kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, abban az esetben a személyes adatot helyesbíteni kell.

 

Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat az Autósiskola rendelkezésére áll, úgy a személyes adatot az Autósiskola késedelem nélkül helyesbíti. Az Autósiskola a helyesbítés iránti kérelmet a benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül megvizsgálja, és a döntéséről, valamint a jogorvoslati lehetőségről írásban tájékoztatja a kérelmet benyújtó személyt.

 

 • Törléshez, zároláshoz való jog

Az érintett az Infotv. 14. § c) pontja alapján kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Az Autósiskola a személyes adatot 30 (harminc) napon belül és adattörlési, adatmegsemmisítési jegyzőkönyv felvétele mellett törli, illetőleg megsemmisíti, ha megállapítja, hogy a tárolt adat

– kezelése jogellenes;

– törlését elrendelte a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

– hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt;

– az érintett a hozzájárulását visszavonta, kivéve, ha a törvény az adatok további kezelését lehetővé teszi.

 

Zárolni kell az adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. Az utóbbi esetben a zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az adatkezelési cél, amely az adat törlését kizárta. Az adatkezelési cél megszűnését követően a zárolt adat törölhető. A zárolást olyan módon kell megvalósítani, hogy a zárolt adathoz kizárólag az adatok technikai tárolását végző személy férjen hozzá, a zárolás feloldása, vagy a zárolt adat törlése céljából.

 

Az Autósiskola a törlés, vagy zárolás iránti kérelmet a benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül megvizsgálja, és a döntéséről, valamint a jogorvoslati lehetőségről írásban tájékoztatja a kérelmet benyújtó személyt.

 

A helyesbítésről, a törlésről, a zárolásról az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adat adatkezelés céljából továbbításra került. Az értesítés abban az esetben mellőzhető, ha annak elmaradása az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 • Tiltakozáshoz való jog

Az érintett az Info tv. 21. §-ában foglalt esetekben tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Az Autósiskola a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Az érintett az alábbi esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az érintett tiltakozása megalapozottságának megállapítása esetén, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Autósiskola megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  Ha az érintett tiltakozásával az Autósiskola nem ért egyet, illetve, ha az Autósiskola a tiltakozás megvizsgálására és eldöntésére nyitva álló határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

A belső adatvédelmi nyilvántartás az Autósiskola egyes személyes adatkezeléseinek, adatkezelési tevékenységeinek a központi nyilvántartása, amelyben rögzíteni kell a meglévő és új adatkezeléseket, és a korábbi adatkezelések változásait, míg a megszűnt adatkezeléseket törölni kell a nyilvántartásból.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása az alábbi információkat tartalmazza:

 

 • adatkezelés megnevezése
 • adatkezelés célja
 • az adatkezelés jogalapja
 • a kezelt adatok köre
 • az adatkezelés időtartama.

 

 

 

 1. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat hatályát nem érinti.

 

 

Kelt: Budapest, 2018. június hó 1 nap

 

 

 

 

 

 1. sz. Autósiskola Kft.

képv.: Rábl János

 • Adatkezelő –

 

 

 

 

Értelmező rendelkezések, fogalomtár:

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy,

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat[1] – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés,

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,

 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele,

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából,

 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából,

 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik,

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval,

 

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam,

 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 

üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése, vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

Név:

Születési dátum:

 

A 27.sz. Autósiskola Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                   27.sz. Autósiskola Kft.

Székhely:                                 1205 Jókai Mór u. 85.

FAR :                                       B/2020/002273

Weblap:                                   http://rablautosiskola.hu

Kapcsolattartás:                       Rábl János, ügyvezető

Telefon:                                   +36-70-319-42-38

E-mail:                                     bp27mk@t-online.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:            az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:               amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címre küldheti: bp27mk@t-online.hu Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                       a lent részletezett szervek/cégek/személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás:             nem történik külföldre továbbítás.

 

Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 • üzleti tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 • munkavállalók adatainak kezelése;
 • partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 • tanfolyamra jelentkezők adatainak kezelése;
 • belső adminisztráció.

 

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalap:

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
 • on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • felnőttoktatás jogalap: 24/2005 GKM (IV. 21.), évi LXXVII. TV. Felnőttképzésről 21.§ alapján
 • Ön, mint az adatkezeléssel érintett, jogos érdeke alapján.

 

Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum nyolc év.

Tanulmányi szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: nyolc év.

 

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek jogszabályban meghatározott jogai vannak:

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik fél, szolgáltató számára történő átadása, ennek megtiltása;
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.
 9. Joga van az adatok letiltásának a Ptk 6.7 bekezdése alapján. (természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére)

 

Jogorvoslati tájékoztatás

Adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék.

 

Fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem, az abban részletezett adatkezelési tevékenységek elvégzéséhez, mint az adatkezeléssel érintett, a személyes adataim adatkezelése tekintetében hozzájárulok:

 

Budapest, 2021. ……………………….

 

 

………………………………………………………………………

Aláírás (16. éven aluli esetén: törvényes képviselő aláírása

 

[1] A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintett-tel helyreállítható.  A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.